Kendlbacher
Maria
"Mitzi"

02.07.1935 24.12.2018

Vorhofer
Caroline

05.03.1922 13.12.2018

Mair
Richard

12.12.1930 13.12.2018

Gstreinthaler
Florian

08.05.1939 11.12.2018

Schaur
Paula
geb.
Erlacher

17.03.1932 10.12.2018

Danler
Hilde

19.11.1926 10.12.2018

Recheis
Paula

02.06.1928 06.12.2018

Zanon
Irma

28.10.1939 04.12.2018